Nissan – Informační povinost a získání souhlasu při shromažďování osobních údajů

Požádali jsme vás o poskytnutí některých vašich osobních údajů . Společnosti Nissan Automotive Europe a Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. (sídlo: 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B.ép.), jednající prostřednictvím Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. – organizační složka, (sídlo: Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, 14000) (níže společně označovány jako „my“ ve všech pádových variantách) to umožní lépe vyhovět vašim potřebám a zajistit hladkou vzájemnou komunikaci. Každý z nás je samostatným správcem osobních údajů.

V souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů níže uvádíme podrobnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, které s námi budete sdílet, z naší strany.

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Za výše uvedenými účely zpravidla zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje;
  • údaje o osobních poměrech;
  • údaje vztahující se k vozidlu;
  • údaje o finanční situaci

 

 1. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

V tabulce níže uvádíme maximální dobu uchovávání vašich osobních údajů pro každý z výše uvedených účelů zpracování. Po uplynutí této doby nebudeme vaše osobní údaje za tímto účelem nadále zpracovávat.

 

Účely Uchovávání údajů
za účelem definice a správy nabídek produktů nebo služeb, o které máte zájem ne déle než 1 rok od nabídky
při správě našich vzájemných smluvních vztahů v souvislosti s vozidlem nebo službami v souladu s platným právem
v souvislosti s jakýmikoli jinými vašimi požadavky ne déle než 1 rok od požadavku
pro potřeby měření výkonnosti našich reklam a efektivity našich prodejních a poprodejních služeb ne déle než 5 let od zveřejnění reklamy nebo poskytnutí prodejních či poprodejních služeb
při zasílání informací, které požadujete a/nebo relevantních informací souvisejících s našimi vozidly a příslušnými službami ne déle než 5 let po získání údajů a souhlasu našich zákazníků a 3 roky po získání údajů a souhlasu našich potenciálních zákazníků
za účelem vylepšení našich produktů a služeb ne déle než 5 let po získání údajů a souhlasu našich zákazníků a 3 roky po získání údajů a souhlasu našich potenciálních zákazníků
za účelem zasílání personalizovaných reklam a přizpůsobení zákaznických zkušeností dle příslušných požadavků a očekávání ne déle než 5 let po získání údajů a souhlasu našich zákazníků a 3 roky po získání údajů a souhlasu našich potenciálních zákazníků
za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků po dobu trvání studie a po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým byly údaje získány

 

 1. KOMU ÚDAJE POSKYTUJEME?

Za účelem zlepšování produktů a služeb můžeme vaše osobní údaje poskytovat našim partnerům, jak je uvedeno níže. Můžeme vás ujistit, že přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že je vašim údajům poskytována stejná úroveň ochrany, jakou bychom jim poskytovali my.

3.1. Poskytovatelé služeb
Údaje poskytujeme společnostem, které zajišťují poskytování služeb jménem naší společnosti.

Patří sem hostování internetových stránek, e‐mailové služby, marketing, zajišťování zákaznických slosování, soutěží a jiných druhů propagace, audity, zpracování objednávek zákazníků, analýza dat, služby zákazníkům, průzkumy mínění a spokojenosti zákazníků. Tyto společnosti jsou vázány povinností ochrany vašich údajů a mohou mít sídlo kdekoliv, kde působí naše společnost.

3.2. Ostatní příjemci
Osobní údaje můžeme poskytovat ostatním společnostem ve skupině Nissan.

V případě fúze, reorganizace, akvizice, joint venture (spojení podniků) atd. mohou být jakékoliv osobní údaje předány příslušným třetím stranám.

3.3. Dodržování právních předpisů a bezpečnost
Na základě zákonných předpisů, v rámci soudních či správních řízení, sporů a/nebo požadavků veřejných a státních orgánů v zemi vašeho pobytu nebo mimo ni může být nezbytné, abychom vaše osobní údaje poskytli. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také, jsme‐li k tomu nuceni v zájmu národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek veřejného významu, pokud je zveřejnění nezbytné nebo přiměřené. Pokud to zákony umožňují, budeme vás před takovým předáním údajů informovat.

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat i v případech, kdy se v dobré víře ujistíme, že jejich poskytnutí je v přiměřené míře nezbytné za účelem ochrany našich práv a uplatnění dostupných právních prostředků, uplatňování našich smluvních podmínek, vyšetřování podvodných aktivit nebo ochrany našich aktivit či uživatelů.

3.4. Předávání mimo EHP
Součástí výše zmíněného poskytování vašich osobních údajů může být jejich předání mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Společnost Nissan věnuje zpracování vašich osobních údajů zvláštní pozornost a z tohoto důvodu v případech, kdy dochází k předávání údajů mimo EHP, přijímáme taková opatření, abychom zajistili, že je předávaným osobním údajům poskytována náležitá úroveň ochrany. Informace o takto přijatých opatřeních můžete obdržet po zaslání svého požadavku na výše uvedenou e‐mailovou adresu.

 

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, případně právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Proti zpracování vašich osobních údajů můžete vznést námitku, případně můžete požádat o omezení jejich zpracování. Své osobní údaje si dále můžete vyžádat, a to ve strukturovaném a běžně používaném formátu.  

V případě jakýchkoli těchto žádostí nebo stížností týkajících se způsobu, jakým (jako prodejce) zpracováváme vaše osobní údaje, prosím zašlete e‐mail na adresu gdpr@autobond.cz.

V případě jakýchkoli těchto žádostí nebo stížností týkajících se způsobu, jakým společnost Nissan Automotive Europe zpracovává vaše osobní údaje, prosím kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e‐mailu na adresu dpo@nissan‐europe.com.

V případě jakýchkoli těchto žádostí nebo stížností týkajících se způsobu, jakým společnost Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft., jednající prostřednictvím Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. – organizační složka zpracovává vaše osobní údaje, prosím zašlete e‐mail na adresu czechrep@nissan‐services.eu.

 

Jako poslední možnost máte dále právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů.

https://www.nissan.cz/gdpr.html