Pro spotřebitele

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

BOND AUTO Plus s.r.o.

Kolbenova 859/15
190 00  Praha 9 – Vysočany

: 08844143
DIČ: CZ08844143

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326314

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů společností BOND AUTO Plus s.r.o., se sídlem, Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 08844143. Informační oznámení o zpracování osobních údajů naleznete zde.

SOUBORY COOKIE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací o zásadách jejich používání v rámci stránek https://autobondplus.cz naleznete zde.

EET

Ve všech společnostech skupiny BOND AUTO Plus vedeme evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Tyto Obchodní podmínky prodeje upravují smluvní vztahy mezi společností  BOND AUTO Plus s.r.o., se sídlem, Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 08844143 (dále jen „prodávající“) jako prodávajícím a třetími osobami (dále jen „kupující“) jako kupujícími a tvoří na základě konsensu obou smluvních stran součást kupních smluv, uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Ujednání obsažená v kupní smlouvě, která se odchylují od těchto Obchodních podmínek prodeje, mají přednost, ostatní ujednání podle těchto Obchodních podmínek prodeje zůstávají v platnosti. Tyto Obchodní podmínky prodeje vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2016.

 1. Povinnosti prodávajícího
 1. Prodávající je povinen kupujícímu předat předmět koupě určený v kupní smlouvě, dále mu předat doklady, které se k předmětu koupě vztahují a které jsou nutné k jeho užívání a provozování, a to současně při předání předmětu koupě.
 2. Prodávající je povinen na kupujícího převést vlastnické právo k předmětu koupě po úplném zaplacení kupní ceny kupujícím.
 3. Předání předmětu koupě se uskutečňuje v provozovně prodávajícího a to ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě.
 1. Povinnosti kupujícího
 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za předmět koupě kupní cenu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě.
 2. Kupující je povinen předmět koupě od prodávajícího převzít a prohlédnout nebo zařídit, aby byl prohlédnut třetí osobou.

III. Vady předmětu koupě

 1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě bez vad. Za vady předmětu koupě se považuje i dodání jiného předmětu koupě, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě a vady v dokladech nutných k užívání předmětu koupě.
 2. Prodávající neodpovídá za vady předmětu koupě, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže se vady týkají vlastností předmětu koupě, které předmět koupě měl mít podle kupní smlouvy.
 3. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost předmětu koupě tím nejsou dotčeny.
 4. Jestliže kupující poruší svou povinnost podle článku II. odstavce 2. těchto Obchodních podmínek prodeje a předmět koupě při převzetí neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut třetí osobou, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět koupě již při dodání předmětu koupě.
 1. Záruka za jakost
 1. Prodávající tímto přejímá záruku za jakost prodávaného předmětu koupě. Rozsah záruky, nároky kupujícího z vad, na něž se vztahuje záruka a podmínky zachování těchto nároků jsou stanoveny v dokumentu „Záruční podmínky a údržba vozidla“, který tvoří součást kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se seznámil s obsahem tohoto dokumentu před podpisem kupní smlouvy.
 2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
 3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, zejména tehdy, jestliže vada byla způsobena užíváním předmětu koupě v rozporu s pokyny prodávajícího.
 1. Nároky z vad předmětu koupě
 1. Při dodání předmětu koupě s vadami může kupující požadovat:
  a) odstranění vad opravou předmětu koupě nebo výměnou vadného dílu,
  b) dodání náhradního předmětu koupě, nelze-li vadu odstranit postupem podle písmene a),
  c) odstranění právních vad.
 2. Jestliže se ukáže, že jsou vady neopravitelné nebo neodstraní-li prodávající vady v přiměřené dodatečné lhůtě, může kupující požadovat dodání náhradního předmětu koupě.
 3. Při dodání náhradního předmětu koupě je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na náklady prodávajícího kupující vrátil vyměňovaný vadný předmět koupě.
 4. Nároky z vad předmětu koupě se nedotýkají nároku na náhradu škody.
 5. Nároky z vad, na něž se vztahuje záruka, jsou dále stanoveny v dokumentu „Záruční podmínky a údržba vozidla“.
 6. Jiné nároky z vad předmětu koupě může uplatnit kupující jen tehdy, stanoví-li tak kogentní ustanovení právního předpisu.
 7. Jiné nároky z vad předmětu koupě, stanovené dispozitivním ustanovením právního předpisu, jsou dohodou smluvních stran vyloučeny.
 1. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody
 1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím předmětu koupě po úplném zaplacení kupní ceny.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě i v případě, kdy prodávající není vlastníkem předmětu koupě, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl, že prodávající není vlastníkem předmětu koupě a že není ani oprávněn s předmětem koupě nakládat za účelem jeho prodeje.
 3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě od prodávajícího, nebo okamžikem, kdy prodávající umožnil kupujícímu převzetí předmětu koupě a kupující předmět koupě ve sjednané lhůtě nepřevzal.

VII. Uchování předmětu koupě

 1. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě, a prodávající má předmět koupě u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí prodávající učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování předmětu koupě. Prodávající je oprávněn předmět koupě zadržovat, dokud mu kupující nenahradí náklady, jež prodávajícímu tímto porušením právní povinnosti ze strany kupujícího vznikly, zejména účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě.
 2. Povinnost k uchování předmětu koupě lze splnit i uložením předmětu koupě ve skladě třetí osoby na účet strany, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě. Strana, která tímto způsobem splnila svou povinnost k uchování předmětu koupě, může od druhé strany požadovat náhradu nákladů, jež jí při tom vznikly, zejména účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě.
 3. Strana, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě nebo s placením nákladů vzniklých druhé straně plněním povinnosti k uchování předmětu koupě, zejména účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním předmětu koupě, může být druhou stranou vyzvána ke splnění těchto povinností. Druhá strana je oprávněna ve výzvě ke splnění těchto povinností stanovit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí předmět koupě prodat třetí osobě na účet prodlévající strany za cenu na trhu obvyklou. Před uskutečněním takového prodeje je však povinna upozornit smluvní stranu, která je v prodlení s plněním svých povinností, na úmysl předmět koupě prodat. Tento úmysl lze sdělit i současně při stanovení lhůty ke splnění těchto povinností.
 4. Strana, která předmět koupě podle předchozího odstavce prodala, je oprávněna ponechat si z kupní ceny, zaplacené jí třetí osobou, částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným s prodejem předmětu koupě a s plněním povinnosti k uchování předmětu koupě, zejména účelně vynaloženým nákladům spojeným s uchováním předmětu koupě. Zbytek obdržené kupní ceny je povinna druhé straně bez zbytečného odkladu vydat.
 5. Strany se dohodly, že strana, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě, zaplatí druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě ve výši 150,- Kč za každý byť jen započatý kalendářní den, ve kterém trvá prodlení s převzetím předmětu koupě, nebudou-li prokázány náklady vyšší.

VIII. Sankce a závěrečná ustanovení

 1. Pro případ prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě kupujícímu je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny předmětu koupě za každý den prodlení. Smluvní pokutu není kupující oprávněn požadovat v případě, že k předání předmětu koupě nedojde z důvodu na straně kupujícího (např. pokud se kupující nedostaví ve lhůtě, sjednané v kupní smlouvě, k převzetí předmětu koupě, pokud odmítne předmět koupě převzít, atd.), v případě zpoždění dodávky předmětu koupě ze strany výrobce či dovozce, pokud o této skutečnosti prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje, ani v případě, že předmět koupě je dodán, avšak má vady. V případě dodání předmětu koupě s vadami má kupující nároky pouze podle článku V. těchto Obchodních podmínek prodeje.
 2. Strany sjednávají možnost odstoupit od kupní smlouvy a pro ten případ sjednávají odstupné ve výši 20% kupní ceny předmětu koupě. Takové odstoupení od kupní smlouvy však není možné v případě, že již došlo k převzetí předmětu koupě kupujícím nebo pokud již došlo k uhrazení celé kupní ceny. Částečné zaplacení kupní ceny nebrání možnosti takového odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Má-li smluvní strana učinit vůči druhé smluvní straně výzvu k převzetí vozidla, může tak učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo písemně, přičemž všechny uvedené způsoby výzvy jsou rovnocenné.
 4. Strany si dohodly, že jakákoli písemnost, která má být podle kupní smlouvy doručena písemně druhé smluvní straně, se považuje za doručenou okamžikem, kdy tato písemnost dojde na poštovní adresu adresáta, přičemž touto poštovní adresou je adresa smluvní strany, uvedená v kupní smlouvě, neoznámí-li adresát druhé smluvní straně před odesláním písemnosti druhou smluvní stranou, že mu má být doručováno na jinou adresu. Doručení je účinné okamžikem, kdy se písemnost dostane do sféry dispozice adresáta, i když se s ní adresát neseznámil například proto, že si nevyzvedl písemnost z poštovní schránky nebo v úložní lhůtě u poskytovatele poštovních služeb, popřípadě odepřel převzetí písemnosti, či se na dané adrese nezdržuje, a zásilka se tak vrátí odesilateli jako nedoručená.
 5. Kupující, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) z kupní smlouvy obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz
 6. Tyto VOPSP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2016

Za BOND AUTO Plus s.r.o.

Milan Štědra
Jednatel společnosti